Gặp gỡ Bob

Chức năng hiện tại của tôi là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Milpitas và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Giao Thông cùng với quá trình chỉ đạo của tôi trong các học khu và các tổ chức dân cư giúp tôi trong việc hướng Milpitas về tương lai.

Những ưu tiên của tôi là gia cư giá rẻ, phát triển kinh tế, giao thông, an toàn công cộng, và những vấn đề về phẩm chất cuộc sống. Cụ thể, tôi sẽ tập trung nâng cấp tuyến đường Calaveras Blvd./State Highway 237/Montague Expressway và giải quyết tuyến xe cộ quanh nhà ga BART mới.

Tôi sẽ nâng cấp sự hợp tác giữa Thành Phố và học khu Milpitas Unified School District và sẽ tập trung làm tốt hơn chất lượng không khí qua sự hợp tác với các cơ quan như the Bay Area Air Quality Management District.

Tôi sẽ thúc đẩy để gìn giữ và mời gọi những doanh nghiệp nhỏ và các công ty để tạo ra thu nhập cần thiết dùng cho cơ sở hạ tầng bao gồm những dịch vụ an toàn công cộng.

Xin hãy cùng những tổ chức và cá nhân sau đây dồn phiếu cho Bob Nuñez for Milpitas City Council 2020: Milpitas Police Officers Association; International Association of Firefighters Local 1699; South Bay AFL-CIO Labor Council; Lan Nguyen, board member, East Side Union High School District; Pastor Jeff Moore, President, Silicon Valley NAACP; Victor Garza, Chair, La Raza Roundtable; và những cá nhân và tổ chức khác.

© 2020 Nuñez for Milpitas City Council 2020 FPPC#1427604